image

Image
Image
image


Utbildning - TemadagarTemadagarna riktar sig till er som vill ha en översiktlig introduktion i metoder som kan hjälpa er att navigera i en ocean av data.
Det krävs inga förkunskaper, endast ett öppet sinnelag för att ta del av budskapet - det finns en lösning.
   Vad är information? - ½ dag
Underliggande strukturer i data kan omvandlas till informativa matematiska
modeller som underlättar beslutsprocessen i vardagen och i arbetet.

   Profilanalys - effektiv hantering av informationsrika analysmetoder
Arbetssätt för att effektivt identifiera och sålla ut strukturella samband ur data som är 'förorenade' av brus och systematiska fel enligt principen att antalet kritiska parameterar = (antalet variabler)½:

        Medicinska data, ½ dag
        Kromatografi, ½ dag
        NIR-analys, ½ dag

   Faktorförsök - hur genomförs kostnadseffektiv försöksplanering - ½ dag
Tillvägagångssättet för att undersöka hur ändrade betingelser har något inflytande på önskad effekt. Hur kompletterande information bör inhämtas. Skapa validerbara och robusta modeller för simulering på reella data. Hur kunskap om ett system inhämtas via experiment istället för observationer.

   Latenta projektioner - hur information extraheras ut från data - ½ dag
Modeller för att visualisera 'gömd' information i så kallade ostrukturerade och ofullständiga data. Hur data bör struktureras. Hur data kan komprimeras till ett fåtal vinstgivande informationsbärarare för tolkning och identifiering av huvudfenomen samt klassificering och korrelation av prover/objekt.

   Acceptance Sampling Plan (AQL)- ½ dag
Hur representativa prover ska tas ut för attributkontroll med tonvikt på kvalitativa aspekter och felanalys. Hur kvalitativa parametrar kan speglas i semikvantitativa termer.
image

Statistisk försöksplanering (faktorförsök)