image

Image
Image
Faktorförsök och univariat statistik


Utbildning - Statistik
Försöksplanering och analys
Grundkurs I-IV i kursavsnitten tillämpas univariat statistik för t.ex. kvalitetssäkring.

   Del I: övningar med dator, 2 dagar
         Introduktion i kemometri
         Sannolikhetsfördelning och felkällor
         Mätosäkerhet enligt GUM metoden
         Konfidensintervall

   Del II: övningar med dator, 2 dagar
         Signifikanstest: t-test, parat t-test, F-test och chi-två konfindensintervall
         Variansanalys och kontrolldiagram, 1-ANOVA etc

   Del III: övningar med dator, 2 dagar
         Control charts (Kvalitetsattribut, G&G, Pareto- och Kapabilitetsanalys
         Regressions-, korrelations-, och kovariansanalys
         Försöksplanering (faktorförsök) och multivariata metoder.

   Del IV: övningar med dator, 1 dag
         Icke parametriska metoder som Wilcoxon, Mann.Whitney, Kruskall-Wallis
            och mediantest, etc. För robust validering av av analysmetoder och
            processer.


image

Kemometri, six sigma och multivariat dataanalys