image

Image
Image
image


Utbildning - Process Analytisk Teknologi (PAT)

PAT är ett kraftfullt arbetssätt för att effektivt utveckla och integrera vitala delar i företaget där FoU, Tillverkning och Kvalitetssäkring (QA/QC) tillåts bilda en obruten kvalitetskedja samtidigt som produktkvaliteten höjs radikalt.

PAT innebär en radikal omvärdering i kvalitetstänkande, från primärt skapa dokumentkvalitet, QC-offline, till integrerad kvalitet, QA in-line.

PAT kan till skillnad från traditionell IPC (In-Process-Control) med enkel larm- och händelsehantering av t.ex. vägning, tryck, temperatur och fukt, hantera betydligt större informationsflöden och extrahera ut viktig information från olika sensor-system med hjälp av robusta algoritmer.

PAT är en generell metodologi som kan appliceras inom en rad områden:

         Läkemedel
         Livsmedel
         Papper och massa
         Verkstadsindustri
         Medicinsk teknik
         Bioteknik
         Energi och miljö
         Kemisk industri

Målgrupp
Vi vänder oss till dig som har ett genuint intresse av att dokumentera kvalitets-säkringen och höja produktiviteten i Dina processer. Dessutom är du i behov av fördjupad kännedom om hur olika funktioner inom föetaget kan integreeras effektivare med PAT:

         Förbättrad produktkvalitet, säkerhet och processekonomi
         Ökade kunskaper om processen
         Realtidsanalys av produktionsförloppet
         Reducera kostnader för kvalitetsbrister / Kassation
         Identifiera samband mellan kritiska processparametrar och ekonomiska
            kvalitetsattribut
         Reducera cyklingstider i enskilda processteg
         Etablera robusta statistiska modeller som uppfyller regulatoriska krav
         Skapa kontrollbar miljö exempelvis fyllning /tömning av icke vätskefyllda
            processegment samt mäta interaktionen mellan produkt och
            produktberörande material (rörledningar och kärl) i ett tidigt skede
             i tillverkningskedjan.
         Hur data/fakta ska organiseras och struktureras för att åstadkomma en
            optimal överföring av relevant information (till processoperatörer,
            ingenjörer,..) som underlättar beslutsprocessen

Program
Kursen är uppdelad i två block, där den första delen, dag 1, ägnas åt genomlysning av PAT ur ett kvalitetsnässigt och regulatoriskt perspektiv. Hur robusta metoder kan skapas för att få ut största möjliga information om kritiska kvalitetsparametrar och därigenom lägga grunden för dobusta processmetoder.
Den andra delen av kursen dag 2 och 3, går djupare in på praktiska tillämpningar och övningar med hjälp av intrumentering på plats. Här finns det möjlighet för deltagarna att ta med eget material för analys och diskutera lämpliga infallsvinklar till provpresentation med kursledarna.


image

Utbildning i processanalytisk teknologi(PAT)