image

Image
Image
image


Analys - Hur får man IN information i sina data?

Försöksplanering, Experimentell design eller Faktorförsök som metodik är ett klart underskattat hjälpmedel att organisera sina experiment eller undersök-ningar. Istället för att brukligt variera en-variabel-i-taget, som så populärt kallas för EVIT-metoden, varieras alla variabler samtidigt oberoende av varandra på ett systematiskt och ekonomiskt vis. Vinsten är att betydligt färre experiment behöver genomföras för att få svar på vilka variabler och interaktioner, så kallade faktorer, som har och inte har avgörande inflytande på uppmätt(a) respons(er).


Definiera
I allt experimentellt arbete är det av yttersta vikt att den som ska utföra experimentet har kunskap inom ämnet. Att nogsamt planera studien är en av grundbultarna för att lyckas. Att ställa sig den enkla frågan - Vad vill jag uppnå? - är fundamental framgångsfaktor. Metodiken är ingen black-box som levererar goda resultat på dålig planering.


Analysera
Vid planeringen av experiment ska vedebörande ställa sig frågan - finns det historiska data, kännedom om kassationer, reklamationer, experimentella fel..etc

       Vad vet jag?

       Vad vet jag inte?

       Vad behöver jag veta?Strategi
Bryt ned studien i mindre hanterbara frågor som går att besvara med experiment

       Vilka kvalitativa och kvantitativa faktorer kan tänkas påverka resultatet?

       Är faktorerna kritiska, tänkbara, kontrollerbara, kontinuerliga eller diskreta?

       Är studien försvarbar ur ett ekonomiskt perspektiv?Arbetsgång
Problemformuleringen startar med att identifiera vilka variabler, faktorer, som ska omfattas i studien. En klassisk kullerbytta som många gör vid försöksplaneringen är att de begränsar sin studie i alltför snäva ramar.

        Sållning
         - att skilja de få vitala från de många triviala
           Inom vilken experimentell domän har de störst inverkan på resultatet?
        Optimering
         - att hitta optimala och ekonomiska inställningar med hänsyn till flera
           responser. Vilka avvägningar behöver göras?
        Validering
         - att bekräfta att modellen håller med nya experiment och externa data.
           Hur robust är modellen - klarar den störningar och säsongsvariationer?image

Faktorförsök och kemometri

Management by NavigationSite Map
image